Личността на успешния учител

Личността на успешния учител

Личността на успешния учител

В недалечното минало, учителят е наричан народен будител, като една от най-уважаваните личности в обществото заедно със свещеника, носители на знанието и мъдростта.

”Защото учителят е вечният двигател на образованието. Чрез образование човекът достига до най-голямата ценност на своя живот – знанието. А знанието е светлината на душата. Но слънцето на знанието не може да изгрее, ако я няма движещата сила на учителя“. (Цитиран проф. Здравко Лалчев, от речта му  официална церемония по случай дипломирането на бакалавъри, випуск 2015г. от Факултета по начална и предучилищна педагогика от  Софийския университет.)

Дали учителската професия в днешно време е олицетворение на носителя на светлината за младото поколение и за обществото? 

Какви са качествата на един успешен и ефективен учител в съвременния свят в непрекъснато променящите се условия в глобален, икономически и чисто човешки план?

Да си учител е призвание, не професия.  Успешния учител е призван от вътрешни ценности и притежава личностни и професионални качества  да предаде знания, да фасилитира учебния процес, да вдъхновява и мотивира, да съпътства и подкрепя подрастващите в един от най важния период от тяхното развитие – в процеса на оформянето им в зряла личност. Има още нещо, според мен много важно,  успешния учител съчетава в профила си уменията на един добър коуч - треньор, който води ученика към разгръщане на вътрешния потенциал, създавайки среда на доверие, уважение, изслушване, подкрепа, безусловно приемане и емпатия.  От тази позиция, бих нарекла успешния учител „учител –коуч“. 

Личността на успешния учител е на първо място психологически здрава личност, с проактивно поведение и съзнателна мотивация, притежаваща професионални качества да преподава знанието на детето. 

Проактивно поведение

Проактивно поведение е важно качество за успешния учител. Той е проактивен и предизвиква себе си да търси нови начини за развитие, за интригуващо и адаптирано представяне на учебния материал, съобразено с индивидуалните способности на различните ученици. Това качество на проактивност бих го определила като учител с вътрешен локус на контрола, който се опира на собствените способности, а не на обстоятелства извън него. 

Основавайки се на пет факторния модел на личността на Луиз Голдбърг, известен като „Големите пет“, профилът на успешния учител е екстроверт, емоционално стабилен, добросъвестен, благосклонен и отворен към опита.  Към тези  качества е важно да добавя и мотивация за постижения. 

Учителят екстроверт е педагогически общителен, позитивен, който умее да комуникира и разбира детската личност, който се отличава с наблюдателност и усет за състоянието на учениците.  

 

Добросъвестност

Добросъвестността е качество свързано със съзнателност, което включва компетентност, самодисциплина, ред, отговорност. И именно поради високото ниво на отговорност, тя може да доведе до залитане в крайности до склонност за контрол. Добрия учител е осъзнат за сенчестите черти на своя характер и ще работи целенасочено в посока на поощрение на инициативата и самостоятелността на ученика, за приемане и толерантност към различните възгледи на колегите в училището. 

Отвореност към опита

Отвореност към опита, според мен е важно качество, което придава облик на т.н. „учители звезди“. Това са малка част от учителите, които са находчиви, интересуват се от нови подходи и методики в обучението, отворени са към чуждия опит и са критични към себе си. Те са ефективни в решаването както на специфични учебно-възпитателни задачи, така и подкрепят учениците си при житейски проблеми. Те са интелигентни, креативни, с нестандартно мислене.

Благосклонност

Благосклонността като личностно качество отново има нужда от баланс и добрия учител е този, който е разбиращ и приемащ с емпатия, но също така и този, който има здравословни граници при общуването с ученици и колеги, този който има адекватна себеоценка и здрава идентичност.  

Емоционална стабилност

Емоционалната стабилност е противоположност на невротизъм от пет факторния модел на Пол Коста и Робърт Макрей, описващ личните диспозиции на личността. Тя е изключително важна за успешния учител. Емоционалната устойчивост е гаранция за успеха на всеки лидер, а успешните учителите са лидери за своите ученици. 

 

Мотивация за постижение

Мотивацията за постижение задвижва вътрешен подтик за действия в посока на постигане на желани резултати за удовлетворение на потребност, в случая потребност за постижение. Това ще стимулира успешния учител да бъде проактивен в придобиването на нови компетенции и  в  дългосрочното целеполагане. 

Базирайки се на различните стиловете на ръководство успешния учител е така наречения „“учител гръбнак“ или този, който прилага развитиен подход /според мениджърските стилове балансирано - демократичен стил на ръководство/. Това са учители, които поставят граници и правила като опора за развитие на учениците и възпитават самонаблюдението, осъзнаването и поемането на отговорност за последствия от действия, бездействия и неспазване на тези правила. Учителят гръбнак поощрява екипната работа, не конкуренцията. Използва диалога като начин за общуване  между учител – ученик, учител – родител или ученик – ученик. 

Именно прилагането на развитииния подход прави успешния учител  асертивен, балансиращ противоречието учтивост-честност. От друга страна, този учител е пример за подражание за учениците и ги възпитава в асертивност – изказване на собственото мнение,  при спазване правата на другите. 

Ефективния учител владее изкуството на мотивация. Той умело мотивира ученика, използвайки наградата като статус, запазвайки неговото чувство за собствен избор и поощрявайки неговата компетентност или пък се въздържа от награда, за да провокира амбицията на ученика за конкретно действие. 

Учител-коуч

Личността на успешния учител съчетава всички изброени качества с прилагането на коучинг подхода. Учителят-коуч подкрепя ученика в процеса на разгръщане на силните му страни, на пълния му потенциал, в трансформирането на ограничения и предизвикателства. И което е по-важно, ефективния учител-коуч прави съпричастен ученика в този процес, той изравнява позициите на учител-ученик на нивото на съвместно партьорство чрез създаването на комфортна среда на доверие и приемане. Такъв учител насърчава избора и отговорността на ученика за бъдещето му развитие. „Според английският писател Едуард Булвер-Литон (1803-1873), “най-добрият учител е този, който предлага, вместо да налага, и който вдъхновява своите ученици с желанието си самият той да се учи’’. 

Грижа за себе си

И накрая,  но не на последно място по важност, ефективния учител е този, който умее да се грижи за себе си, балансирайки времето и ангажиментите си между професията учител и личните си интереси, семейство, приятели и дейности извън работата. Само така би могъл да бъде полезен и ефективен учител за учениците си, съхранявайки се като цялостна здрава личност, предпазвайки се от прегаряне и демотивация. 

В заключение, бих обобщила, че личността на успешния учител е комплекс от личностни и професионални качества, в съчетание с коучинг умения. Той е позитивна и отворена личност, която вдъхновява и провокира учениците с търпение, любов и подкрепа, която създава психологически комфорт на доверие и уважение. Тя е призвана личност от вътрешни ценности и мотиви да бъде будител и носител на знание за подрастващите.  

 

Автор: Магдалина Алтаванска, психолог, арттерапевт, специализант-логотерапевт. Повече за автора тук.

АКО ВИ Е ХАРЕСАЛА СТАТИЯТА, ЩЕ СМЕ БЛАГОДАРНИ ДА Я СПОДЕЛИТЕ. 
ВСИЧКИ  СТАТИИ  СА АВТОРСКИ  И ПРИНАДЛЕЖАТ НА ЕКЗИСТЕА ЕООД. 

 


Последни статии

Вярвам в себе си

Вярвам в себе си

  • 18 септ. 2022

Светът е едно голямо състезание, в което успехът е израз на победа. Да си щастлив означава да си усп ...

Научи повече
Успешно и отговорно родителство

Успешно и отговорно родителство

  • 15 септ. 2021

Всяко дете, всеки човек е индивидуално, уникално човешко същество. Всяко дете е ценно, стойностно и ...

Научи повече
Силата на благодарността

Силата на благодарността

  • 19 апр. 2021

Благодарността е духовна практика, която благоприятства цялостното здраве - физическо, емоционално и ...

Научи повече